HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN HỌC TẬP CỦA FPT (FLIM)


 

 

QUY ĐỊNH

ĐÀO TẠO NỘI BỘ NĂM 2022

Mã hiệu: 02-QD/DT/HDCV/FPT

Lần ban hành/sửa đổi: 1/6

Ngày hiệu lực: 17/01/2022

 

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Mục đích: Quy định này quy định đối tượng và yêu cầu học tập, việc khen thưởng và thực hiện triển khai đào tạo năm 2022 của Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU).

Phạm vi áp dụng: Công ty Cổ phần FPT và Công ty thành viên (CTTV) trực thuộc FPT theo chuẩn quản trị.

 

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng áp dụng:

Toàn bộ cán bộ nhân viên (CBNV) FPT đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) chính thức trước ngày 01/9/2022 và được xếp từ cấp 2.1 trở lên (Các đơn vị FRT, FTEL, Synnex FPT có quy định riêng về đối tượng áp dụng theo đặc thù nhân sự của đơn vị và được FCU phê duyệt). Ngoại trừ:

2. Yêu cầu:

- Các đối tượng quy định tại mục 1 cần hoàn thành một khóa học dài hoặc hai khóa học trung bình hoặc bốn khóa học ngắn tại các trang sau đây (Quy định về loại hình thời lượng khóa học tuân thủ theo Phụ lục 02). Các khóa học không trùng với các khóa học đã hoàn thành trong các năm trước, tiêu chí hoàn thành khóa và hướng dẫn của FCU đối với trang đó:

CTTV căn cứ theo các khối chuyên môn nghiệp vụ trong Phụ lục 03 để xác định khóa học phù hợp chuyên môn nghiệp vụ cho các CBNV tại đơn vị.

3.  Quy đổi giờ giảng dạy

CBNV có thể tham gia giảng dạy, chia sẻ hội thảo, hoặc làm tài liệu đào tạo, sinh hoạt sư phụ đệ tử trong các chương trình đào tạo nội bộ của FPT và CTTV để thay thế cho việc học tập ở mục 2. Thời lượng học tập được ghi nhận theo tổng số giờ giảng dạy quy đổi, việc quy đổi được thực hiện theo cách thức sau:

TT

Hạng mục

Thời lượng được quy đổi

Điều kiện

1

1 giờ giảng dạy

3 giờ giảng dạy quy đổi

Tổng số giờ giảng dạy sau khi quy đổi phải đạt tối thiểu 20 giờ/năm

2

1 giờ chia sẻ hội thảo

1 giờ giảng dạy quy đổi

3

Làm tài liệu đào tạo (bao gồm đề cương khóa học, bài giảng, bài tập) cho một giờ giảng dạy hoặc hoặc làm đề thi cho một giờ thi hoặc một giờ chấm thi

1 giờ giảng dạy quy đổi

4

1 giờ sinh hoạt của sư phụ theo chương trình sư phụ-đệ tử

1 giờ giảng dạy quy đổi

4.  Thời gian và trách nhiệm hoàn thành yêu cầu học tập

a) Các đối tượng quy định tại mục 1 cần hoàn thành yêu cầu tại mục 2 hoặc mục 3 trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022.

b) Nếu không hoàn thành yêu cầu học tập trước ngày 01/12/2022, cá nhân chỉ được nhận tối đa 2/3 thưởng tháng thứ 13 theo kỳ chi trả từ ngày 01 tháng 01 đến trước ngày 15 tháng 02 năm 2023, theo quy định của FPT.

5. Khen thưởng:

a) FCU tổ chức việc khen thưởng cho các cá nhân quy định tại mục 1 đạt thành tích học tập được xác định tại mục 2 và mục 3 như sau:

TT

Tiêu Chí

Định mức

Điều kiện

1

CBNV hoàn thành Quy định đào tạo sớm nhất các khóa học online tại mục 2

200 gold/giải

Xét 150 CBNV nộp hồ sơ hoàn thành khóa học sớm nhất.

2

CBNV có tổng thời gian học tập nhiều nhất các khóa học online tại mục 2 theo từng quý và tối thiểu đạt 100 giờ học(*)/quý.

500 gold/giải

Xét 30 CBNV có tổng thời gian học tập nhiều nhất quý. Mỗi CBNV chỉ được nhận tối đa 01 giải này.

3

CBNV có tổng thời gian học tập nhiều nhất năm các khóa học tại mục 2 và tối thiểu đạt 400 giờ học(*)/năm.

2,000 gold/giải

Xét 10 CBNV có tổng thời gian học tập nhiều nhất năm.

4

Giảng viên có tổng số giờ giảng dạy quy đổi nhiều nhất theo quý và tối thiểu đạt 60 giờ (**)/quý.

500 gold/giải

Xét 20 giảng viên có tổng số giờ giảng dạy nhiều nhất quý. Mỗi giảng viên chỉ được nhận tối đa 01 giải này.

* Giờ học là giờ học thực tế của các khóa học được ghi trên các trang MOOCs

** Giờ giảng dạy quy đổi theo quy định tại mục 3. Quy đổi giờ giảng dạy

b) FCU tổ chức việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích học tập và giảng dạy như sau:

TT

Tiêu Chí

Định mức

Ghi chú

1

Tập thể nhân sự - đào tạo CTTV hoàn thành vượt mức chỉ số giờ học, giờ giảng theo kế hoạch năm 2022- nhóm đơn vị có số lượng CBNV >= 2000 người

4,000 gold/giải

Theo chỉ số kế hoạch được giao trong năm

2

Tập thể nhân sự - đào tạo CTTV hoàn thành vượt mức chỉ số giờ học, giờ giảng theo kế hoạch năm 2022- nhóm đơn vị có số lượng CBNV < 2000 người

3,000 gold/giải

Theo chỉ số kế hoạch được giao trong năm

6. CTTV có trách nhiệm

- Lập kế hoạch đào tạo khung và các đề xuất về chương trình, khóa học khác của đơn vị để Hiệu trưởng FCU xem xét phê duyệt trước ngày 28/02/2022.

- Sử dụng trang quản lý thông tin đào tạo của FPT để cán bộ báo cáo hoàn thành học tập, trên cơ sở đó FCU kịp thời xem xét khen thưởng và tổng hợp tình hình đào tạo nội bộ trong toàn FPT.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

 

 

 

 

(đã ký số)

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC 01

Tiêu chí phê duyệt các chương trình, khóa học, chứng chỉ hợp lệ:

1. Các chương trình, khóa học không nằm trong các trang MOOCs xác định tại mục 2, được CTTV yêu cầu và tối thiểu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

 1. Nội dung đào tạo do tổ chức có thẩm quyền cung cấp hoặc có phê duyệt của CTTV, ghi rõ mục tiêu, nội dung chính, thời lượng và tiêu chí hoàn thành khóa học;
 2. Cung cấp bằng chứng hoàn thành khóa học của cá nhân: điểm hoặc đánh giá chính thức của giảng viên, tổ chức cung cấp khóa học xác nhận cá nhân đã hoàn thành khóa học này;
 3. Thời gian hoàn thành: nằm trong năm được phê duyệt, cần được hiển thị trên bằng chứng kết quả học tập;

sẽ được FCU phê duyệt bổ sung vào danh sách những chương trình, khóa học phù hợp với yêu cầu của Quy định đào tạo nội bộ này.

Thời lượng thực tế của chương trình, khóa học được sử dụng để xác định loại hình thời lượng của khóa học.

2. Các chứng chỉ do CTTV yêu cầu:

Chứng chỉ được định nghĩa là một văn bản chứng nhận năng lực chuyên môn của một đối tượng ở một mảng hay một lĩnh vực sau khi đạt một kỳ thi do các tổ chức có thẩm quyền cấp.

Chứng chỉ cần có các thông tin về tổ chức cấp chứng chỉ, bằng chứng kiểm chứng về nội dung chứng chỉ, và ngày cấp chứng chỉ nằm trong năm được phê duyệt. Các chứng chỉ sẽ được FCU phê duyệt hoàn thành học tập cho từng trường hợp cụ thể. Các chứng chỉ có tính cập nhật chỉ được phê duyệt một lần.

3. Các đề xuất về chương trình, khóa học khác của đơn vị phát sinh ngoài kế hoạch được duyệt đầu năm, CTTV cần gửi cho FCU vào ngày làm việc đầu tiên trong tháng để được phê duyệt trước khi triển khai. FCU sẽ có trách nhiệm phản hồi việc phê duyệt cho mỗi chương trình, khóa học và chứng chỉ trong vòng 48 giờ làm việc.

 


PHỤ LỤC 02

Quy định về loại hình thời lượng khóa học

1. Khóa học được định nghĩa là khóa học dài nếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

 1. Là khóa học trên các trang được liệt kê tại mục 2;
 2. Đáp ứng tiêu chí phê duyệt khóa học, chương trình, chứng chỉ theo Phụ lục 01;
 3. Có thời lượng học do các trang MOOC hoặc FCU xác định từ 15 giờ trở lên.

2. Khóa học được định nghĩa là khóa học trung bình nếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

 1. Là khóa học trên các trang được liệt kê tại mục 2;
 2. Đáp ứng tiêu chí phê duyệt khóa học, chương trình, chứng chỉ theo Phụ lục 01;
 3. Có thời lượng học do các trang MOOC hoặc FCU xác định từ 6 giờ tới dưới 15 giờ.

3. Khóa học được định nghĩa là khóa học ngắn nếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

 1. Là khóa học trên các trang được liệt kê tại mục 2;
 2. Đáp ứng tiêu chí phê duyệt khóa học, chương trình, chứng chỉ theo Phụ lục 01;
 3. Có thời lượng học do các trang MOOC hoặc FCU xác định từ 1 giờ tới dưới 6 giờ.

4. FCU sử dụng giờ học thực tế của các khóa học ghi trên các trang MOOCs và giờ giảng dạy quy đổi để ghi nhận thời lượng đào tạo của CTTV khi tính các chỉ số đào tạo. Các khóa học không ghi số giờ học trên các trang MOOC được tính là 5 giờ học tập thực tế đối với khóa học ngắn; 10 giờ học tập thực tế đối với khóa học trung bình và 20 giờ học tập thực tế đối với khóa học dài

 


PHỤ LỤC 03

Danh sách các khóa học theo chuyên môn nghiệp vụ

- CTTV có quyền bổ sung thêm các khóa học MOOCs phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của CTTV vào Phụ lục này nhưng phải được FCU phê duyệt trước khi ban hành tại CTTV.

- Các khóa học thuộc Khối Công nghệ có thể được bổ sung theo sự thay đổi của xu hướng công nghệ.

 


FCU - Copyright (C) 2024. All rights reserved. Powered by FCU