HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN HỌC TẬP CỦA FPT (FLIM)


CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

QUY ĐỊNH

ĐÀO TẠO NỘI BỘ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-FPT ngày 20 tháng 01 năm 2020)

 

 

Mã hiệu:

02-QĐ/DT/HDCV/FPT

Lần ban hành/sửa đổi:

1/0

Ngày hiệu lực:

20/01/2020

 

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Mục đích: Quy định này quy định đối tượng và yêu cầu học tập, việc khen thưởng và thực hiện triển khai đào tạo năm 2020 của Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU).

Phạm vi áp dụng: FPT và Công ty thành viên (CTTV).

 

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng áp dụng: Toàn bộ cán bộ nhân viên (CBNV) FPT đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) chính thức

2. Yêu cầu:

Các đối tượng được quy định trong mục 1 cần hoàn thành một trong các yêu cầu học tập sau đây:

a. Một khóa học online đầy đủ hoặc hai khóa học online ngắn trên các trang:

thuộc danh mục các khóa học phù hợp do FCU xác định và không trùng với những khóa đã hoàn thành trong các năm trước.

Tiêu chí hoàn thành khóa học tuân thủ theo quy định của khóa học trên trang tương ứng và hướng dẫn của FCU đối với trang đó.

b. Một cấp độ hoặc một khóa học ngoại ngữ trên các trang sau:

thuộc danh mục cấp độ và khóa học ngoại ngữ do FCU xác định, nhưng không trùng với những khóa đã hoàn thành trong các năm trước và phải là cấp độ cao hơn so với cấp độ đã học. Nếu đã học một ngoại ngữ trên Duolingo, thì năm 2020 có thể tiếp tục học ngoại ngữ đó trên 03 trang còn lại nhưng trừ cấp độ đầu tiên của ba trang này.

Tiêu chí hoàn thành cấp độ hoặc khóa học ngoại ngữ tuân thủ theo quy định của trang tương ứng và hướng dẫn của FCU đối với trang đó.

c. Một chương trình, khóa học khác, không nằm trong phạm vi 2a) và 2b), có thời lượng tối thiểu 20 giờ học, do CTTV yêu cầu và được FCU phê duyệt, tiêu chí phê duyệt khóa học tuân thủ theo phụ lục 01.

3. Thời gian và trách nhiệm hoàn thành yêu cầu học tập

3.1. Các cá nhân quy định tại mục 1 cần hoàn thành yêu cầu học tập tại mục 2 trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2020.

3.2. Nếu không hoàn thành yêu cầu học tập trước ngày 01/12/2020, cá nhân chỉ được nhận tối đa 2/3 thưởng lương tháng thứ 13 theo kỳ chi trả từ ngày 01 tháng 01 đến trước ngày 15 tháng 02 năm 2021, theo quy định của Công ty FPT.

4. Khen thưởng:

FCU tổ chức việc khen thưởng cho các cá nhân quy định tại mục 1 và các tập thể đạt thành tích học tập được xác định tại mục 2 như sau:

TT

Tiêu chí

Số lượng

Định mức

Điều kiện

1

CBNV hoàn thành Quy định đào tạo với những khóa học* online sớm nhất năm

(Đối với những khóa học ngoại ngữ, cần đạt cấp intermediate trở lên và chỉ xét trong Quý I)

100

300.000 vnđ/ người

Xét 100 CBNV nộp hồ sơ hoàn thành khóa học sớm nhất.

2

CBNV hoàn thành nhiều khóa học* tại mục 2a) nhất theo từng quý

30

1.000.000 vnđ/người

CBNV nộp hồ sơ hoàn thành nhiều khóa học nhất xét theo từng quý. Mỗi CBNV chỉ được nhận tối đa 01 giải này.

3

CBNV hoàn thành nhiều khóa học* tại mục 2a) nhất năm

3

5.000.000 vnđ/3 người

Xét 3 CBNV nộp hồ sơ hoàn thành nhiều khóa học nhất cả năm.

4

CBNV học nhiều khóa học chất lượng về chủ đề công nghệ nhất năm

3

5.000.000 vnđ/3 người

Xét 03 CBNV nộp hồ sơ hoàn thành nhiều khóa học về công nghệ thuộc các chủ đề Computer Science, Data Science, Information Technology, Electrical Engineering trên các trang học Coursera, Udacity, edX cấp độ Intermediate trở lên

5

CBNV hoàn thành khóa học chất lượng về chủ đề công nghệ và xây dựng nội dung học thành khóa học offline chia sẻ/ đào tạo nội bộ

1

5.000.000 vnđ/người

Xét 01 CBNV nộp hồ sơ hoàn thành nhiều khóa học về công nghệ thuộc các chủ đề Computer Science, Data Science, Information Technology, Electrical Engineering trên các trang học Coursera, Udacity, edX cấp độ Intermediate trở lên

6

Tập thể nhân sự - đào tạo tại đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao nhất trong từng quý - nhóm đơn vị có số lượng CBNV cấp 2.4 trở lên >= 1000 người

3

1.000.000 vnđ/giải/quý

Đơn vị nộp hồ sơ hoàn thành trước ngày đầu tiên của quý tiếp theo.

7

Tập thể nhân sự - đào tạo tại đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao nhất trong từng quý - nhóm đơn vị có số lượng CBNV cấp 2.4 trở lên <1000 người

3

1.000.000 vnđ/giải/quý

Đơn vị nộp hồ sơ hoàn thành trước ngày đầu tiên của quý tiếp theo.

8

Tập thể nhân sự - đào tạo tại đơn vị có tỷ lệ hoàn thành 100% sớm nhất năm - nhóm đơn vị có số lượng CBNV cấp 2.4 trở lên >= 1000 người

1

6.000.000 vnđ/giải

Đơn vị nộp hồ sơ trước ngày 10/12/2020.

9

Tập thể nhân sự - đào tạo tại đơn vị có tỷ lệ hoàn thành 100% sớm nhất năm - nhóm đơn vị có số lượng CBNV cấp 2.4 trở lên < 1000 người

1

4.000.000 vnđ/giải

Đơn vị nộp hồ sơ trước ngày 10/12/2020.

10

Tập thể nhân sự - đào tạo tại đơn vị có tỷ lệ hoàn thành năm cao thứ hai - nhóm đơn vị có số lượng CBNV cấp 2.4 trở lên >= 1000 người

1

5.000.000 vnđ/giải

Đơn vị nộp hồ sơ trước ngày 10/12/2020.

11

Tập thể nhân sự - đào tạo tại đơn vị có tỷ lệ hoàn thành năm cao thứ hai - nhóm đơn vị có số lượng CBNV cấp 2.4 trở lên < 1000 người

1

3.000.000 vnđ/giải

Đơn vị nộp hồ sơ trước ngày 10/12/2020.

12

Tập thể nhân sự - đào tạo tại đơn vị có cách thức triển khai Quy định đào tạo 2020 sáng tạo

1

1.000.000 vnđ/giải

 

* Một khóa học ở đây được hiểu là một khóa học đầy đủ, hoặc bằng hai khóa học ngắn nêu trong mục 2a

5. Quy đổi giờ học

a. Cán bộ từ cấp 5 trở lên có thể tham gia giảng dạy, chia sẻ hội thảo, hoặc làm tài liệu đào tạo, sinh hoạt sư phụ đệ tử trong các chương trình đào tạo nội bộ của FPT và CTTV thay cho việc học tập ở mục 2.

STT

Hạng mục

Thời lượng được quy đổi

Điều kiện

1

1 giờ giảng dạy

3 giờ học

Tổng số giờ học sau khi quy đổi phải đạt tối thiểu 20 giờ/năm

2

1 giờ chia sẻ hội thảo

1 giờ học

3

Làm tài liệu đào tạo (bao gồm đề cương khóa học, bài giảng, bài tập) cho một giờ giảng dạy hoặc hoặc làm đề thi cho một giờ thi hoặc một giờ chấm thi

1 giờ học

4

1 giờ sinh hoạt của sư phụ theo chương trình sư phụ đệ tử

1 giờ học

b. Khuyến khích một số cán bộ cấp 3,4 (không phải là giảng viên cơ hữu) có năng lực giảng dạy chuyên môn tham gia giảng dạy, chia sẻ hội thảo hoặc làm tài liệu trong các chương trình đào tạo nội bộ của FPT. Danh sách cán bộ cấp 3,4 tham gia quy đổi được CTTV phê duyệt và gửi báo cáo về FCU. Khóa học/chương trình tính quy đổi cần được ghi nhận về chất lượng (điểm đánh giá và báo cáo tổng kết khóa học). Số giờ học quy đổi của các cán bộ này được tính như cán bộ cấp 5.

 6. CTTV có trách nhiệm:

 

Người duyệt

Người lập

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa

Tổng giám đốc FPT

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Thành

Hiệu trưởng

Trường đào tạo cán bộ FPT

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC 01

Tiêu chí phê duyệt các chương trình, khóa học, chứng chỉ hợp lệ:

1.1. Các chương trình, khóa học không nằm trong phạm vi II.2.a) và II.2.b), được CTTV yêu cầu và tối thiểu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

  1. Thời lượng học: thời lượng học offline lớn hơn hoặc bằng 20 giờ, hoặc học online có tổng thời lượng video, các bài đọc, bài tập và bài kiểm tra từ 20 giờ trở lên.
  2. Nội dung đào tạo do tổ chức có thẩm quyền cung cấp hoặc có phê duyệt của CTTV, ghi rõ mục tiêu, nội dung chính, thời lượng và tiêu chí hoàn thành khóa học
  3. Cung cấp bằng chứng hoàn thành khóa học của cá nhân: điểm hoặc đánh giá chính thức của giảng viên, tổ chức cung cấp khóa học xác nhận cá nhân đã hoàn thành khóa học này.
  4. Thời gian hoàn thành: nằm trong năm được phê duyệt, cần được hiển thị trên bằng chứng kết quả học tập.

sẽ được FCU phê duyệt bổ sung vào danh sách những chương trình, khóa học phù hợp với yêu cầu của Quy định đào tạo nội bộ này.

1.2. Các chứng chỉ do CTTV yêu cầu:

Chứng chỉ được định nghĩa là một văn bản chứng nhận năng lực chuyên môn của một đối tượng ở một mảng hay một lĩnh vực sau khi đạt một kỳ thi do các tổ chức có thẩm quyền cấp.

Chứng chỉ cần có các thông tin về tổ chức cấp chứng chỉ, bằng chứng kiểm chứng về nội dung chứng chỉ, và ngày cấp chứng chỉ nằm trong năm được phê duyệt. Các chứng chỉ sẽ được FCU phê duyệt hoàn thành học tập cho từng trường hợp cụ thể. Các chứng chỉ có tính cập nhật chỉ được phê duyệt một lần.

1.3. Đối với các đề xuất quy đổi phát sinh ngoài kế hoạch được duyệt đầu năm, CTTV cần gửi trước cho FCU vào ngày làm việc đầu tiên trong tháng để được phê duyệt trước khi triển khai. FCU sẽ có trách nhiệm phản hồi việc phê duyệt cho mỗi chương trình, khóa học và chứng chỉ trong vòng 48 giờ làm việc.